Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.taxabout.pl

Data publikacji regulaminu: 03.01.2022 r.

Regulamin Serwisu internetowego taxabout.pl określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane z korzystaniem z Serwisu pod domeną taxabout.pl, w tym zasady zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych oraz zasady zawierania umów o dostarczenie treści cyfrowych za jego pośrednictwem, w tym zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Serwis dostępny pod domeną taxabout.pl  prowadzi Cezary Pieńkosz, prowadzący działalność gospodarczą w Kobyłce (05-230), ul. Władysława Łokietka 23D, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7591437139, REGON 142183565, działający pod firmą Cezary Pieńkosz Doradca Podatkowy.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@taxabout.pl a także telefonicznie pod numerem +48 602 49 48 24.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie wymienione niżej zwroty pisane wielką literą, należy interpretować, zgodnie z ich poniższą definicją:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu;
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;
 3. Sprzedawca – Cezary Pieńkosz, prowadzący działalność gospodarczą w Kobyłce (05-230), ul. Władysława Łokietka 23D, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7591437139, REGON 142183565, działający pod firmą Cezary Pieńkosz Doradca Podatkowy;
 4. Produkt – dostępna w Serwisie treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 5. Serwis – zorganizowana platforma podłączona do sieci Internet dostępna pod domeną taxabout.pl, umożliwiająca Klientowi złożenie Zamówienia na zakup Produktów oraz umożliwiająca dostęp do zakupionych Produktów, dostępna pod adresem internetowym https://taxabout.pl, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych (podstron i zakładek);
 6. Koszyk – element Serwisu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić;
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone w celu zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj Produktu;
 8. Umowa – umowa o dostarczenie Produktu (treści cyfrowej) zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt;
 9. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający przesłanie zapytania do Sprzedawcy;
 10. Formularz Zamówienia  – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia;
 11. Formularz Zmiany danych – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający zmianę danych personalnych;
 12. Formularz Zmiany hasła – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający zmianę hasła;
 13. Formularz Logowania – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający zalogowanie się Klienta do Serwisu oraz dostęp do zakupionych przez niego Produktów;
 14. Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy;
 15. Certyfikat – Usługa Elektroniczna umożliwiająca pobranie dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia, dostępna w przypadku zakupu Produktu;
 16. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
 17. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o dostarczenie treści cyfrowych ze Sprzedawcą lub zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Postanowienia wprowadzające

 1. Za pośrednictwem Serwisu Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Serwisu.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 3. Do złożenia Zamówienia i korzystania z Produktów i funkcjonalności Serwisu niezbędne jest:

a) posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera/tabletu/telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości serwisu. Sprzedawca dopełni należytej staranności, aby Serwis wyświetlał się poprawnie na wszystkich wymienionych urządzeniach oraz aby korzystając z tych urządzeń Klient mógł bez niedogodności korzystać z Produktów Serwisu,

b) korzystanie z przeglądarki internetowej uwzględniającej bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,

c) włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce,

d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,

e) zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,

f) posiadanie możliwości odtwarzania materiałów wideo,

g) posiadanie urządzenia pozwalającego odtwarzać dźwięk,

h) posiadanie możliwości odczytywania plików Word i Excel (w celu korzystania z niektórych Produktów).

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości Produktów Serwisu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Klienta, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.
 2. Sprzedawca gwarantuje, iż korzystanie z Produktów Serwisu nie powoduje po stronie Klienta instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Do korzystania z zasobów Serwisu nie jest wymagane instalowanie oprogramowania dedykowanego.
 3. W momencie złożenia Zamówienia przez Klienta następuje utworzenie konta w Serwisie.
 4. Sprzedawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują te zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 III. Ceny/Płatności

 1. Wszystkie podane w Serwisie ceny Produktów są cenami w złotych polskich i stanowią cenę brutto, co oznacza, że Klient dokonuje opłaty we wskazanej kwocie, bez konieczności doliczania podatku VAT.
 2. Cena, podana przy produkcie, jest ceną wiążącą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, przy czym w odniesieniu do danego Klienta, zmiana ceny danego Produktu nie może zostać dokonana po zakupie przez niego tego Produktu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ustalania dla poszczególnych Klientów cen innych, niż wskazane przy Produktach, w tym w szczególności do udzielania rabatów, zniżek, wprowadzenia sprzedaży abonamentowej itp.
 4. W przypadku każdego zakupu dokonanego przez Klienta przesyłany jest drogą elektroniczną (na wskazany przy składaniu Zamówienia adres poczty elektronicznej) dowód zakupu, w szczególności w postaci faktury.
 5. Klient dokonuje płatności za zakupione Produkty przy pomocy bramki płatności elektronicznych zintegrowanej z Serwisem.

IV. Złożenie Zamówienia

 1. Klient może złożyć Zamówienie jedynie za pośrednictwem Serwisu.
 2. Klient może złożyć Zamówienie za pośrednictwem Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 4. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz danych do faktury.
 5. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, rozpatrywania reklamacji, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach.
 6. Klient w celu zakupu Produktów wybiera polecenie „Zamów”, co powoduje przeniesienie Produktu do Koszyka. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość Koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 7. Klient przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o głównych cechach Produktu, cenie za każdy Produkt, łącznej cenie za Produkt/y.
 8. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub równoważnego.
 9. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 10. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
 11. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź przez innego operatora płatności.
 12. W toku procesu Zamówienia następuje  rejestracja Klienta. Rejestracja jest niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych bezpośrednio w Serwisie.
 13. Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów.
 14. Podczas rejestracji Klient otrzymuje unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
 15. Korzystanie z Serwisu przez Klienta wymaga podania loginu i hasła przed każdorazowym zalogowaniem się.
 16. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
 17. Klient ma możliwość zmiany hasła. Może tego dokonać w zakładce „Moje konto”.
 18. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.

V. Świadczenie usług elektronicznych

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu również następujące Usługi Elektroniczne:

a) umożliwienie Klientowi składania Zamówień na Produkty w Serwisie poprzez Formularz Zamówienia;

b) umożliwienie Klientowi przesłania zapytania do Sprzedawcy poprzez Formularz Kontaktowy;

c) umożliwienie Klientowi pobrania Certyfikatu;

d) umożliwienie Klientowi zmiany danych personalnych;

e) umożliwienie Klientowi zmiany hasła;

f) umożliwienie Klientowi logowania;

g) umożliwienie Klientowi zapisania się do subskrypcji Newslettera.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem.
 2. Poniżej Sprzedawca przedstawia rodzaje i zakres Usług Elektronicznych oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych.
 3. W celu dokonania zakupu Produktów w Serwisie Klient korzysta z Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy. Umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Klienta.
 4. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z Formularza Kontaktowego. Formularz Kontaktowy jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy. Umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Kontaktowego przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą przesłania Sprzedawcy Formularza Kontaktowego albo rezygnacji z uzupełniania Formularza Kontaktowego
 5. W celu potwierdzenia odbycia szkolenia Klient może pobrać Certyfikat. Certyfikat jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny. Umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia zaznaczania przez Klienta lekcji jako ukończonych a ulega zakończeniu z chwilą pobrania Certyfikatu przez Klienta albo rezygnacji z jego wygenerowania.
 6. W celu zmiany hasła Klient może skorzystać z Formularza Zmiany danych. Formularz Zmiany danych jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny. Umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zmiany danych przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą uzyskania potwierdzenia zmiany danych przez Klienta albo rezygnacji z uzupełniania Formularza Zmiany danych.
 7.  W celu zmiany hasła Klient może skorzystać z Formularza Zmiany hasła. Formularz Zmiany hasła jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny. Umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zmiany hasła przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą uzyskania potwierdzenia zmiany hasła przez Klienta albo rezygnacji z uzupełniania Formularza Zmiany hasła.
 8. W celu zalogowania się do Serwisu Klient może skorzystać z Formularza Logowania. Formularz Logowania jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny. Umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Logowania przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą zalogowania się Klienta do Serwisu albo rezygnacji z uzupełniania Formularza Logowania.
 9. Usługa Elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji od Sprzedawcy, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie umowy na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter następuje w chwili potwierdzenia subskrypcji, poprzez kliknięcie w link otrzymany na adres e-mail wskazany przed przyciśnięciem „Zapisz się”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do rezygnacji z Usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości pola rezygnacji z subskrypcji Newslettera.

VI. Ochrona praw autorskich

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Serwisu, wszelkich Produktów dostępnych w Serwisie należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Zabronione jest kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie Produktów dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
 3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody Sprzedawcy (Twórcy) stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób i skutki wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego, prawnego czy podatkowego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku korzystania z nich.
 5. Produkty i treści w nich zawarte nie stanowią czynności doradztwa podatkowego, w szczególności porad, opinii, wyjaśnień w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2117).

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z Produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym rozdziale nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 VIII. Dane osobowe i ochrona prywatności

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych, ich ochrony oraz praw przysługujących Klientom w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

IX. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w dostępie do Serwisu i produktów lub pogorszenia się jakości dostępu do nich bez wcześniejszego powiadomienia Klienta, w szczególności z powodu:

a) przeprowadzania napraw lub rozbudowy Serwisu,

b) wystąpienia zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu,

c) z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w tym z powodu siły wyższej.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w Regulaminie, jeżeli ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:

a) z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy

b) z winy nieumyślnej Sprzedawcy

c) z powodu działania osoby trzeciej, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych czy dostawców energii elektrycznej.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz informacje i dane zamieszczone lub podawane przez Klientów Serwisu.
 2. Klient, udostępniając za pośrednictwem Serwisu treść, w tym informacje, zawierające utwory, znaki towarowe lub ujawniające dane osobowe, ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.
 3. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania poszczególnych lub wszystkich Produktów lub zakończenia działalności Serwisu bez wcześniejszego poinformowania Klientów.

X. Reklamacje

 1. W przypadku ujawnienia się wad w Produktach, oferowanych za pośrednictwem Serwisu, Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ujawnienia się wad. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej, za pośrednictwem następującego adresu e-mail: kontakt@taxabout.pl, albo wskazanego w zakładce „Kontakt”.
 2. Klient ma prawo złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej, za pośrednictwem następującego adresu e-mail: kontakt@taxabout.pl, albo wskazanego w zakładce „Kontakt”.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.
 4. Reklamacja Klienta winna zawierać jego imię i nazwisko, adres e-mail, oznaczenie Produktu lub Usługi Elektronicznej, którego reklamacja dotyczy, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Klienta oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od złożenia reklamacji.
 6. Sprzedawca poinformuje Klienta o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres wskazany przez Klienta.

XI. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wymuszających swoje zastosowanie i wskazujących inne prawo jako właściwe.
 2. Strony umowy dołożą wszelkich starań, aby wszystkie ewentualne spory zostały rozwiązane na drodze polubownej.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl .
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia go w Serwisie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne z chwilą zamieszczenia nowej treści Regulaminu w Serwisie albo z dniem wskazanym w samym zmienionym Regulaminie, jeżeli takie postanowienia zostaną w nim zawarte. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po wprowadzeniu zmian stanowi akceptację przez Klienta nowej treści Regulaminu.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.