Regulamin kodów rabatowych

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w serwisie internetowym (na platformie szkoleniowej) taxabout.pl

I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji na platformie szkoleniowej taxabout.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości ceny sprzedawanego kursu;

Sprzedawca – Cezary Pieńkosz, prowadzący działalność gospodarczą w Kobyłce (05-230), ul. Władysława Łokietka 23D, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7591437139, REGON 142183565, działający pod firmą Cezary Pieńkosz Doradca Podatkowy;;

Klient / Użytkownik – osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez TaxAbout.pl, jego Partnerów organizujących działania promocyjne i marketingowe lub na podstawie indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za wyrażenie zgody na przekazywanie jej informacji handlowych za pośrednictwem Newslettera TaxAbout.pl.

Produkt – dostępna w Serwisie treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie taxabout.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu produktów;

TaxAbout.pl/serwis internetowy/platforma szkoleniowa –  zorganizowana platforma podłączona do sieci Internet dostępna pod domeną taxabout.pl, umożliwiająca Klientowi złożenie Zamówienia na zakup Produktów oraz umożliwiająca dostęp do zakupionych Produktów, dostępna pod adresem internetowym https://taxabout.pl, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych (podstron i zakładek);

Partnerzy TaxAbout.pl organizujący działania promocyjne i marketingowe –podmiotywspółpracujące z TaxAbout.pl przy organizacji akcji promocyjnych i marketingowych.

Regulamin serwisu internetowego www.taxabout.pl – regulamin określający zasady działania i korzystania z oferty TaxAbout.pl.

II. Warunki ogólne.

1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji, w tym przy udziale Partnerów TaxAbout.pl organizujący działania promocyjne i marketingowe, lub indywidualnego porozumienia z Klientem.

2. Kod rabatowy nie może być wykorzystany przy zakupie innych produktów niż produkty objęte daną promocją.
3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.

4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi/Użytkownikowi.
5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest kodem jednokrotnego użytku.
6. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi, ale będzie on aktywny przez co najmniej 1 miesiąc od daty jego przekazania.

III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.

1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta.
2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Serwisie.
3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Kod zniżkowy” podczas składania zamówienia.
4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.
5. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie.
6. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

IV. Reklamacje.
Wszelkie reklamacje dotyczące wad produktów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie serwisu internetowego www.taxabout.pl.

V. Postanowienia końcowe.

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia
2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej serwisu.

3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 17.11.2023 r.